ogolne_warunki

OGÓLNE WARUNKI USŁUG POŚREDNICTWA
W VAX SP. Z O.O.- NIERUCHOMOŚCI

Użyte pojęcia:
ZAMAWIAJĄCY ( transakcja sprzedaży/wynajmu nieruchomości) : osoba fizyczna, spółka lub osoba prawna zlecający podjęcie czynności pośrednictwa w zakresie oferowania i sprzedaży/wynajmu danej nieruchomości,
ZAMAWIAJĄCY ( transakcja zakupi/najmu nieruchomości) : osoba fizyczna, spółka lub osoba prawna korzystający z ofert nieruchomości obsługiwanych przez VAX SP. Z O.O
POŚREDNIK - VAX NIERUCHOMOŚCI- VAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie ul. K. Miarki 10, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000763807, NIP 635 184 99 88 , świadcząca usługi z zakresu min, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
UMOWA POŚREDNICTWA: to dokument, na podstawie którego POŚREDNIK wykonuje odpłatną usługę na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie wykonywania czynności zmierzających do sprzedaży lub wynajmu nieruchomości za określoną cenę i przez określony czas, w tym do oferowania nieruchomości w ogólnodostępnych kanałach informacyjnych
KANAŁY INFORMACYJNE : wszelkie możliwe kanały informacyjne dostępne na rynku, wybierane w zależności od potrzeby, a w tym portale branżowe (np. www.otodom.pl, www.olx.pl ), banery reklamowe, ulotki reklamowe, internetowa strona własna POŚREDNIKA www.vax.com.pl, radio, media społecznościowe, prasa itp.
OFERTA : nieruchomość lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia, w zakresie których, na podstawie UMÓW POŚREDNICTWA, VAX SP. Z O.O. prowadzi czynności pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie, w oparciu o klientów pozyskanych poprzez ogólnodostępne KANAŁY INFORMACYJNE
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Raty 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OŚWIADCZENIA
1. VAX SP. Z O.O. oświadcza, że w zakresie prowadzonych czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami posiada ubezpieczenie OC do kwoty 350.000 € obejmujące jedno i wszystkie zdarzenia.
2. VAX SP. Z O.O oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada wdrożoną politykę ochrony danych osobowych opartą na wymogach RODO.

OGÓLNE WARUNKI – SPRZEDAŻ/WYNAJEM
§1 UMOWY POŚREDNICTWA
1. Usługi w zakresie sprzedaży lub wynajmu prowadzone są przez POŚREDNIKA na podstawie zawartej UMOWY POŚREDNICTWA.
2. Dopuszcza się zawieranie umów pośrednictwa w formie umowy otwartej oraz umowy z prawem wyłączności:
a. Umowa zawierana w formie umowy otwartej podpisywana jest na czas określony, zawiera opis nieruchomości, zakres cen, w ramach których POŚREDNIK ma prawo dowolnego poruszania się w negocjacjach z potencjalnym nabywcą, wysokość wynagrodzenia, które POŚREDNIK otrzyma po wykonaniu zlecenia tzn. po przeprowadzeniu czynności, dzięki którym nieruchomość będąca przedmiotem umowy zostanie sprzedana bądź wynajęta nabywcy pozyskanemu przez POŚREDNIKA. Umowa zawarta w takiej formie daje ZAMAWIAJĄCEMU możliwość prowadzenia sprzedaży/ wynajmu nieruchomości za pomocą innych kanałów sprzedaży bez konsekwencji finansowych w wyniku sprzedaży/wynajmu poza POŚREDNIKIEM.
b. Umowa zawierana w formie umowy NA WYŁĄCZNOŚĆ podpisywana jest na czas określony, zawiera opis nieruchomości, zakres cen, w ramach których POŚREDNIK ma prawo dowolnego poruszania się w negocjacjach z potencjalnym nabywcą, wysokość wynagrodzenia, które POŚREDNIK otrzyma po wykonaniu zlecenia tzn. po przeprowadzeniu czynności, dzięki którym nieruchomość będąca przedmiotem umowy zostanie sprzedana bądź wynajęta nabywcy pozyskanemu przez POŚREDNIKA. Umowa zawarta w takiej formie ogranicza ZAMAWIAJĄCEGO co do możliwości prowadzenia sprzedaży/ wynajmu nieruchomości na własną rękę, jednakże POŚREDNIK angażuje większe środki na promocję, reklamę oferowanych nieruchomości.
§.2. CZAS TRWANIA UMOWY
1. UMOWA POŚREDNICTWA zostaje zawarta na czas określony i wygasa w dniu jej zakończenia.
2. Dla klientów, którzy zapoznali się z przedmiotową nieruchomością w trakcie trwania umowy, zapisy tej umowy obowiązują przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej zakończenia tj. daty określonej w §4pkt.1 Umowy pośrednictwa.
3. Dla umów pośrednictwa tzw. „OTWARTYCH” ( §1 pkt.2, lit.a) okres wypowiedzenia wynosi 7 dni z zastrzeżeniem §2 pkt.2 Ogólnych warunków.
4. Każdy ZAMAWIAJĄCY podpisując UMOWĘ POŚREDNICTWA poza lokalem VAX SP. ZO.O. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.
§.3. WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa płatne jest na podstawie faktury VAT ze stawką obowiązującą w okresie wykonania usługi.
2. Wysokość wynagrodzenia określa UMOWA POŚREDNICTWA.
3. Termin płatności wynosi standardowo do 7 dni li8cząc od dnia zbycia/wynajmu nieruchomości.
4. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa określone umową płatne jest przez ZAMAWIAJĄCEGO, który zawarł umowę.
5. W przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY odmówi sprzedaży/wynajmu nieruchomości klientowi wskazanemu przez POŚREDNIKA na warunkach określonych w UMOWIE POŚREDNICTWA jest on zobowiązany do zapłaty pełnego wynagrodzenia określonego w UMOWIE POŚREDNICTWA.
§.4. DOKMENTACJA DO TRANSAKCJI
1. Za dostarczenie dokumentów niezbędnych do zbycia/wynajmu nieruchomości odpowiedzialny jest ZAMAWIAJACY.
2. Zamawiający ma prawo do skorzystania z usług POŚREDNIKA w celu skompletowania niezbędnych dokumentów; w tym celu ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie do udzielenia stosownego pełnomocnictwa i pokrycia kosztów z godnie z cennikiem VAX SP. ZO.O.
§.5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VAX SP. Z O.O. posiada wdrożoną politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z RODO.
§.6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Każdy ZAMAWIAJĄCY zawierając UMOWĘ POŚRENICTWA poza lokalem VAX SP. Z O.O. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
2. ZAMAWIAJĄCY (Konsument) może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie może zostać złożone w formie korespondencji email na adres poczty elektronicznej zarzad@vaxpoczta.pl lub w siedzibie spółki

OGÓLNE WARUNKI – KUPNO/NAJEM
§.7. ZAMÓWIENIE I REALIZACJA USŁUGI
1. Usługi w zakresie kupna lub najmu nieruchomości prowadzone są przez POŚREDNIKA na podstawie zamówienia odpłatnej usługi polegającej na zapoznaniu ZAMAWIAJĄCEGO z nieruchomością, udzieleniu informacji słownej lub dokumentacyjnej polegającej na wskazaniu danych niezbędnych do podjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o zakupie/najmie nieruchomości.
2. Dokonanie zamówienia usługi może nastąpić w formie papierowej. Dopuszcza się wysłanie zamówienia w formie elektronicznej jako przygotowaną przesyłkę w następujący sposób:
a. Tytuł wiadomości nie może zawierać danych osobowych,
b. Zamówienie powinno zostać przygotowane w pliku z rozszerzeniem .doc, .docx, .rtf, lub .pdf.
c. Plik należy spakować programem 7-zip lub winzip nadając hasło do otwarcia.
d. Nazwa pliku -ZAMÓWIENIE (bez danych osobowych).
e. Korespondencję należy przesłać na adres ado@vaxpoczta.pl
f. Hasło do otwarcia pliku należy przesłać SMS na numer +48513 969 999.
§.8. CZAS TRWANIA UMOWY
1. Zamówienie dotyczące zapoznania się z nieruchomością przeznaczoną do zakupu/najmu realizowane są najdalej w kolejnym dniu roboczym.
2. Ważność zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia jego realizacji.
3. Usług nie jest płatna w przypadku nie podjęcia decyzji o zakupie/najmie nieruchomości przez okres 12 miesięcy licząc od dnia realizacji zamówienia.
§.9. WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia płatne jest w przypadku zakupu/najmu nieruchomości do 12 miesięcy od dnia zrealizowanej usługi, polegającej na zapoznaniu ZAMAWIAJACEGO z nieruchomością i udzieleniu informacji słownej lub dokumentacyjnej polegającej na wskazaniu danych niezbędnych do podjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o zakupie/najmie nieruchomości.
2. Wynagrodzenie z tytułu zrealizowania Zamówienia wynosi 3% + podatek VAT w obowiązującej stawce i płatne jest w terminie do 7 dni licząc od dnia nabycia nieruchomości lub 1-miesięczna stawka czynszu + podatek VAT w obowiązującej stawce w przypadku najmu.
3. W przypadku podjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o zakupie/najmie nieruchomości wskazanej przez VAX SP. Z O.O., POŚREDNIK wykona pakiet bezpłatnych usług dodatkowych związanych z pośrednictwem w przeprowadzeniu transakcji kupna/najmu nieruchomości.
§.10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VAX SP. Z O.O. posiada wdrożoną politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z RODO.